Nowa ustawa prawo wodne wraz z omówieniem ostatnich zmian oraz planowanej nowelizacji

Kategoria:
Ochrona środowiska, gospodarka komunalna
Województwo: Wojew.:
wielkopolskie
Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin:
2019-06-28
Godzina:
10:00 - 15:00
Cena:
369 zł netto/os.
Rabat:
10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 24 czerwca 2019  r.

TRENER

Radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. w latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Przepisy przejściowe do nowelizacji- sprawy wszczęte a nie zakończone (dot. m.in. pozwoleń wodnoprawnych, ustalania linii brzegu, spraw o naruszenie stanu wód na gruncie, wydawania decyzji WZ, pozwoleń na budowę, decyzji środowiskowych itd.).
2. Zmiany organizacyjne-nowe organy właściwe w zakresie gospodarowania wodami: Wody Polskie oraz zmiana kompetencji pozostałych organów (wojewoda, starosta,wójt/burmistrz/prezydent miasta).
3. Własność wód, obowiązki właściciela wód.
4. Korzystanie z wód: powszechne, zwykłe i szczególne.
5. Nowe zadanie gmin - opłata za zmniejszenie powierzchni retencji naturalnej- PROBLEMY PRAKTYKI, OSTATNIA NOWELIZACJA.
6. Decyzje wydawane na podstawie ustawy Prawo wodne, m.in.:

 • decyzje związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa związanym z gospodarką wodną,
 • decyzje ustalające linie brzegu i rozgraniczające nieruchomości,
 • decyzje ustalające partycypację w kosztach utrzymania wód i utrzymania urządzeń wodnych,
 • decyzje określające części nieruchomości umożliwiające dostęp do wody oraz decyzje zwalniające z zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do wód,
 • decyzje nakazujące przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom-art.234  Pr.wod.- wszczynanie spraw na wniosek lub z urzędu, obowiązek wpisywania terminu, zasady przedawnienia. problem powoływania biegłych w postępowaniu, przesłanki wydania decyzji, kwestia prowadzenia postępowania egzekucyjnego, spór kompetencyjny-art.191, art.206.  Ugoda wodnoprawna (art.30 Pr.wod, art. 235 nowego Pr.wod.),
 • decyzje zwalniające z zakazów mających na celu ochronę jakości wód,
 • decyzje związane z tworzeniem stref ochronnych ujęć wody,
 • decyzje legalizujące urządzenia wykonane bez wymaganego prawem pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia lub nakazujące likwidację takiego urządzenia,
 • idecyzje nakazujące przywrócenie poprzedniej funkcji urządzenia wodnego lub likwidację szkód,
 • decyzje związane z realizacją urządzeń melioracji  wodnych oraz ich utrzymywaniem melioracje wodne po zmianach,
 • decyzje związane z ochroną przeciwpowodziową,
 • pozwolenia wodnoprawne po zmianach:
  • zmiany dot. kręgu stron postępowania
  • wymogi formalne wniosku, załączniki do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, operat wodnoprawny
  • przesłanki cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego,
  • przesłanki wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego
  • ustalenie nowego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego
  • promesa pozwolenia wodnoprawnego
  • CESJA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

7. Instytucja zgłoszenia w prawie wodnym.
8. Ocena wodnoprawna - kiedy jest wymagana, wniosek o przeprowadzenie oceny.
9. Ochrona przed powodzią - zmiany dot. inwestowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią (m.in. zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawie budowlanym, zmiany dot. decyzji środowiskowych itd.) - wraz z omówieniem przepisów przejściowych.
10. Opłaty za usługi wodne - co podlega opłacie, opłata stała i zmienna.
11. Kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli.
12. Spółki wodne i związki spółek wodnych- tworzenie, nadzór, zmiany w nowym Prawie wodnym.
13.  Omówienie kompetencji wojewody w nowym Prawie wodnym (odszkodowania, kwestie związane z tworzeniem stref ochronnych i obszarów ochronnych, decyzje wydawane przez wojewodę, kwestie nadzoru nad związkami spółek wodnych itd.).
14. OMÓWIENIE PLANOWANEJ NOWELIZACJI PRAWA WODNEGO.

 

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Nowa ustawa prawo wodne wraz z omówieniem ostatnich zmian oraz planowanej nowelizacji
Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin: 2019-06-28
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 369 zł
Rabat: 10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

October 2019
MoTuWeThFrSaSu
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów