Kodeks postępowania administracyjnego w pomocy społecznej

Kategoria:
KPA, prawo administracyjne, archiwa
Województwo: Wojew.:
wielkopolskie
Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin:
2019-07-12
Godzina:
10:00 - 15:00
Cena:
369 zł netto/os.
Rabat:
10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 9 lipca 2019 r.

TRENER
Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Administrator Bezpieczeństwa Informacji.  Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych

PROGRAM SZKOLENIA

I. KPA po nowelizacji z dnia 1 czerwca 2017 roku a Pomoc Społeczna

 1. Postępowanie elektroniczne.
 2. Pełnomocnictwo elektroniczne.
 3. Doręczenia elektroniczne.
 4. Kiedy stosujemy podpis kwalifikowany?
 5. Czy możemy stosować Podpis potwierdzony Profilem Zaufanym?
 6. Sporządzanie skanów dokumentów i nadawanie im mocy oryginału - na jakich zasadach?
 7. Dokumenty sporządzane elektronicznie.
 8. Sporządzanie kopii pism otrzymanych w postaci elektronicznej.
 9. Wymiana dokumentów pomiędzy podmiotami realizującymi zadania publiczne.

II. KPA - zasady prowadzenia postępowań. Postępowanie administracyjne na gruncie KPA

 1. Warunki konieczne dla wszczęcia postępowania administracyjnego.
 2. Ogólne zasady postępowania administracyjnego i ich praktyczne znaczenie w prowadzonych sprawach.
 3. Uznanie administracyjne i przypadki jego zastosowania.
 4. Strona postępowania administracyjnego.
 5. Podmioty posiadające legitymację czynną w postępowaniu.
 6. Właściwość organów, wyłączenie pracownika i organu.
 7. Formy rozstrzygnięć w sprawie wyłączeń, tryb i właściwość podmiotów w tych sprawach.
 8. Pełnomocnictwo, terminy, doręczenia z uwzględnieniem najnowszych zmian – charakter czynności i ich znaczenie dla dalszego postępowania.
 9. Obliczanie terminów – problemy praktyczne na przykładach.
 10. Błędy w procedurze doręczeń i sposoby ich naprawienia.
 11. Przewlekłość postępowania a bezczynność organu administracji publicznej właściwego do załatwienia sprawy. Konsekwencje przewlekłego prowadzenia postępowania oraz bezczynności organu.
 12. Ponaglenie i procedura jego rozpoznania.
 13. Odpowiedzialność urzędników na podstawie art. 38 k.p.a.
 14. Udostępnianie akt stronom postępowania.
 15. Postępowanie rozpoznawcze i orzecznicze przed organem I instancji
 16. Wszczęcie lub odmowa wszczęcia postępowania.
 17. Kontrola formalna wniosku i uzupełnianie braków.
 18. Braki istotne i nieistotne pism.
 19. Dowody i dokumentowanie czynności procesowych.
 20. Zawieszenie i umorzenie postępowania – problemy praktyczne.
 21. Rozstrzygnięcia kończące postępowanie – możliwe rodzaje i ich skutki dla stron i organu.
 22. Decyzje administracyjne – rodzaje i charakter oraz skutki. Elementy konieczne decyzji.
 23. Nowa instytucja milczącego załatwienia sprawy – przesłanki, tryb postępowania i forma milczącego załatwienia sprawy – wprowadzenie rozdziału 8a.
 24. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania i jego konsekwencje.
 25. Mediacja – instytucja w Kodeksie Rozdział 5a.
 26. Postępowanie uproszczone – kiedy i w jaki sposób jest prowadzone
 27. Czynności organu I instancji, etap międzyinstancyjny, czynności organu II instancji.
 28. Rozstrzygnięcia organu I i II instancji w postępowaniu odwoławczym i ich charakter.
 29. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania i jego konsekwencje.
 30. Postępowanie organu odwoławczego po wniesieniu przez stronę odwołania.
 31. Decyzje organu odwoławczego.
 32. Zakres ingerencji organu II instancji w postępowanie organu I instancji.
 33. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
 34. Postępowania nadzwyczajne w kpa – wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności.
 35. Procedura wydawania zaświadczeń.
 36. Postępowanie skargowo-wnioskowe.

III. Postępowanie administracyjne w sprawach z zakresu świadczeń z ustawy o pomocy społecznej

 1. Postępowanie w sprawach o świadczenia z zakresu pomocy społecznej.
 2. Kompetencje pracowników w zakresie postępowania dowodowego.
 3. Wydawanie decyzji z zakresu świadczeń z pomocowych.
 4. Zmiana ostatecznych decyzji administracyjnych dotyczących zasiłku stałego oraz innych świadczeń.
 5. Procedura administracyjna na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

IV. Postępowanie administracyjne w świadczeniach z rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:

 1. Wydawanie decyzji z zakresu świadczeń.
 2. Zmiana ostatecznych decyzji administracyjnych.
 3. Wszczęcie a wznowienie, nienależnie pobrane świadczenia;
 4. Ile KPA jest w postępowaniu w sprawie dłużników.
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Kodeks postępowania administracyjnego w pomocy społecznej
Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin: 2019-07-12
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 369 zł
Rabat: 10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

October 2019
MoTuWeThFrSaSu
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów