Kodeks postępowania administracyjnego w ośrodkach pomocy społecznej

Kategoria:
KPA, prawo administracyjne, archiwaPomoc społeczna, zdrowie
Województwo: Wojew.:
wielkopolskie
Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin:
2019-11-15
Godzina:
10:00 - 15:00
Cena:
389 zł netto/os.
Rabat:
10% (350,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 12 listopada 2019 r.

TRENER
Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Administrator Bezpieczeństwa Informacji.  Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych.

PROGRAM SZKOLENIA

 I. KPA po nowelizacji z dnia 1 czerwca 2017 roku a Pomoc Społeczna

 1. Postępowanie elektroniczne;
 2. Pełnomocnictwo elektroniczne;
 3. Doręczenia elektroniczne;
 4. Kiedy stosujemy podpis kwalifikowany?;
 5. Czy możemy stosować Podpis potwierdzony Profilem Zaufanym?;
 6. Sporządzanie skanów dokumentów i nadawanie im mocy oryginału - na jakich zasadach?;
 7. Dokumenty sporządzane elektronicznie;
 8. Sporządzanie kopii pism otrzymanych w postaci elektronicznej;
 9. Wymiana dokumentów pomiędzy podmiotami realizującymi zadania publiczne.

II. KPA- zasady prowadzenia postępowań. Postępowanie administracyjne na gruncie KPA

 1. Warunki konieczne dla wszczęcia postępowania administracyjnego.
 2. Ogólne zasady postępowania administracyjnego i ich praktyczne znaczenie w prowadzonych sprawach.
 3. Uznanie administracyjne i przypadki jego zastosowania.
 4. Strona postępowania administracyjnego.
 5. Podmioty posiadające legitymację czynną w postępowaniu.
 6. Właściwość organów, wyłączenie pracownika i organu.
 7. Formy rozstrzygnięć w sprawie wyłączeń, tryb i właściwość podmiotów w tych sprawach.
 8. Pełnomocnictwo, terminy, doręczenia, obliczanie terminów – problemy praktyczne na przykładach.
 9. Błędy w procedurze doręczeń i sposoby ich naprawienia.
 10. Przewlekłość postępowania a bezczynność organu administracji publicznej właściwego do załatwienia sprawy. Konsekwencje przewlekłego prowadzenia postępowania oraz bezczynności organu.
 11. Ponaglenie i procedura jego rozpoznania.
 12. Odpowiedzialność urzędników na podstawie art. 38 k.p.a.
 13. Udostępnianie akt stronom postępowania.
 14. Postępowanie rozpoznawcze i orzecznicze przed organem I instancji
 15. Wszczęcie lub odmowa wszczęcia postępowania.
 16. Kontrola formalna wniosku i uzupełnianie braków.
 17. Braki istotne i nieistotne pism.
 18. Dowody i dokumentowanie czynności procesowych.
 19. Zawieszenie i umorzenie postępowania – problemy praktyczne.
 20. Rozstrzygnięcia kończące postępowanie – możliwe rodzaje i ich skutki dla stron i organu.
 21. Decyzje administracyjne – rodzaje i charakter oraz skutki. Elementy konieczne decyzji.
 22. Nowa instytucja milczącego załatwienia sprawy – przesłanki, tryb postępowania
 23. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania i jego konsekwencje.
 24. Mediacja –instytucja w Kodeksie Rozdział 5a.
 25. Postępowanie uproszczone – kiedy i w jaki sposób jest prowadzone.
 26. Czynności organu I instancji, etap międzyinstancyjny, czynności organu II instancji.
 27. Rozstrzygnięcia organu I i II instancji w postępowaniu odwoławczym i ich charakter.
 28. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania i jego konsekwencje
 29. Postępowanie organu odwoławczego po wniesieniu przez stronę odwołania
 30. Decyzje organu odwoławczego
 31. Zakres ingerencji organu II instancji w postępowanie organu I instancji.
 32. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
 33. Postępowania nadzwyczajne w kpa – wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności.
 34. Procedura wydawania zaświadczeń
 35. Postępowanie skargowo-wnioskowe

III.  Postępowanie administracyjne w sprawach z zakresu świadczeń z ustawy o pomocy społecznej:

 1. Postępowanie w sprawach o świadczenia z zakresu pomocy społecznej;
 2. Kompetencje pracowników w zakresie postępowania dowodowego;
 3. Wydawanie decyzji z zakresu świadczeń z pomocowych;
 4. Zmiana ostatecznych decyzji administracyjnych dotyczących zasiłku stałego oraz innych świadczeń;
 5. Procedura administracyjna na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

IV. Postępowanie administracyjne w świadczeniach z rodzinnych i funduszu alimentacyjnego: wydawanie decyzji z zakresu świadczeń; zmiana ostatecznych decyzji administracyjnych; wszczęcie a wznowienie, nienależnie pobrane świadczenia; ile KPA jest w postępowaniu w sprawie dłużników?

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Kodeks postępowania administracyjnego w ośrodkach pomocy społecznej
Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin: 2019-11-15
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 389 zł
Rabat: 10% (350,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

October 2019
MoTuWeThFrSaSu
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów