Ewidencja księgowa w jednostkach samorządu terytorialnego w praktyce – nowe plany kont, informacja dodatkowa, niezbędna analityka, polityka rachunkowości 2019-08-22 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zasady redagowania statutów szkół oraz wprowadzania do nich zmian z uwzględnieniem zmian obowiązujących przepisów 2019-08-22 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Podatek VAT – omówienie zmian 2019-08-22 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Pracownicze Plany Kapitałowe 2019-08-23 379 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Centralizacja VAT – jak sprawdzić czy jednostka wypełnia obowiązki w zakresie VAT 2019-08-23 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Wydzierżawianie nieruchomości gminnych w praktyce 2019-08-23 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Skargi, wnioski i petycje z uwzględnieniem kompetencji komisji rady dla tych spraw 2019-08-23 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Podatek VAT w instytucjach kultury - omówienie projektowanych zmian w przepisach 2019-08-23 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Nowelizacja Ustawy o Narodowym zasobie archiwalnym i archiwach obowiązująca od 4 maja 2019 r. 2019-08-23 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Szanse rozwojowe lokalnych społeczności z perspektywy sprawności zarządczej kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w kontekście nowych wyzwań i rozwiązań prawnych. Sprawność funkcjonalna pomocy społecznej 2019-08-23 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Ważne zadania do wykonania w 2019 r. w zakresie ochrony informacji niejawnych, dokumentacja niejawna – zasady prowadzenia, kontrole 2019-08-26 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Problematyka reklam i reklam wyborczych w pasie drogowym dróg publicznych. Zarządzanie pasem drogowym. Postępowanie wyjaśniające i wydawanie zezwoleń, opłaty, kary, wykroczenia 2019-08-26 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Aspekty finansowo-księgowe projektów UE 2014-2020 – szkolenie specjalistyczne 2019-08-26 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Prawo pracy w 2019 r. z uwzględnieniem najnowszych zmian kodeksu pracy 2019-08-27 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Zasady tworzenia i zmiany regulaminu organizacyjnego oraz regulaminu pracy i wynagradzania w samorządzie 2019-08-27 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
UCHWAŁY PODATKOWE NA 2020 R.WZORY OGÓLNOPOLSKICH DEKLARACJI ORAZ INFORMACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (DN-1, IN-1), ROLNY (DR-1,IR-1) I LEŚNY (DL-1,IL-1). ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO PRODUCENTOM ROLNYM W II PÓŁROCZU 2019 R. 2019-08-27 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 2019-08-27 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Ochrona zwierząt w gminie na tle zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku analiza funkcjonowania programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Zwierzęta dziko żyjące, a obowiązki gminy 2019-08-27 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Komisja rewizyjna - warsztaty praktyczne 2019-08-27 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Aspekty finansowo-księgowe projektów UE 2014-2020 – szkolenie specjalistyczne 2019-08-27 379 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
RODO w instytucjach kultury z uwzględnieniem najnowszych zmian 2019-08-28 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Wprowadzanie danych do nowego systemu Informacji Oświatowej w 2019 roku - online Obowiązki szkół, przedszkoli i jednostek samorządu terytorialnego – WARSZTATY PRAKTYCZNE 2019-08-28 419 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Ocena okresowa pracowników samorządowych. Tworzenie systemów ocen okresowych pracowników 2019-08-28 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Komisja rewizyjna - warsztaty praktyczne 2019-08-28 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Zamówienia publiczne na roboty budowlane. Szkolenie kompleksowe stosowania ustawy 2019-08-29 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zagadnienia podziałów nieruchomości z uwzględnieniem skutków prawnych podziału, na tle najnowszego orzecznictwa 2019-08-29 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Nowe zasady prowadzenia rozliczeń opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe w prawo własności ze skutkiem od 1 stycznia 2019 roku – praktyczne warsztaty 2019-08-29 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Dotacje dla ngo (stowarzyszenia, fundacje) i klubów sportowych – konkurs, umowa, rozliczenie, zwrot - z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 11. 2018 r. 2019-08-29 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Wynagrodzenia pracowników instytucji kultury 2019-08-29 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Zamówienia publiczne na roboty budowlane. Szkolenie kompleksowe stosowania ustawy 2019-08-30 379 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Pracownicze Plany Kapitałowe 2019-08-30 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
RODO w pomocy społecznej z uwzględnieniem GKRPA i Zespołów Interdyscyplinarnych 2019-08-30 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Obowiązkowy split payment w podatku VAT od 1 września 2019 roku – mechanizm podzielonej płatności (mpp) w rozliczeniach jednostki sektora finansów publicznych – urząd i jednostki budżetowe 2019-08-30 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Udostępnianie informacji publicznej w praktyce administracyjnej. Praktyczne aspekty realizacji obszernych i trudnych wniosków w kontekście nowych zasad ochrony danych osobowych wprowadzonych przez RODO 2019-08-30 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Dotacje dla ngo (stowarzyszenia, fundacje) i klubów sportowych – konkurs, umowa, rozliczenie, zwrot - z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 11. 2018 r. 2019-08-30 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Szanse rozwojowe lokalnych społeczności z perspektywy sprawności zarządczej kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w kontekście nowych wyzwań i rozwiązań prawnych. Sprawność funkcjonalna pomocy społecznej 2019-08-30 379 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Komunikacja interpersonalna i praca z rodziną – szkolenie dla pracowników socjalnych i pracowników instytucji pomocowych 2019-08-30 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Przekazywanie i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zmiany druków ofert, umów i sprawozdań. Pierwsze doświadczenia zlecania zadań wg. znowelizowanych druków ofert, umów i sprawozdań 2019-09-02 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Ustawa o przeciwdziałaniu alkoholizmowi przymusowe leczenie odwykowe – przesłanki i postępowanie 2019-09-02 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Świadczenia chorobowe i rodzicielskie 2019-09-02 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Przekazywanie i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zmiany druków ofert, umów i sprawozdań. Pierwsze doświadczenia zlecania zadań wg. znowelizowanych druków ofert, umów i sprawozdań 2019-09-03 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Wystąpienia publiczne, autoprezentacja, kreowanie wizerunku 2019-09-03 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Ustawa o przeciwdziałaniu alkoholizmowi przymusowe leczenie odwykowe – przesłanki i postępowanie 2019-09-03 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Zamówienia publiczne poniżej 30 tys.€ oraz inne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy PZP z uwzględnieniem zasad konkurencyjnego udzielania zamówień w projektach unijnych 2019-09-03 379 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Świadczenia chorobowe i rodzicielskie 2019-09-03 379 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Odwołania oraz nadzwyczajne środki zaskarżenia w Kodeksie Postępowania Administracyjnego 2019-09-04 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Nielegalne usuwanie drzew - prowadzenie postępowania w sprawie nielegalnego usunięcia drzew, ich zniszczenia lub uszkodzenia 2019-09-04 379 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Konstruowanie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w związku ze zmianami prawnymi obowiązującymi od 1 września 2019 roku 2019-09-04 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zamówienia publiczne poniżej 30 tys.€ oraz inne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp z uwzględnieniem zasad konkurencyjnego udzielania zamówień w projektach unijnych 2019-09-04 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Prawo o aktach stanu cywilnego w praktyce. Instytucja małżeństwa. Obowiązki kierownika USC, wynikające z rozporządzenia UE nr 1191/2016, w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli 2019-09-05 379 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Planowanie przestrzenne w gminie. Realizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego... 2019-09-05 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zwyczajne i nadzwyczajne tryby weryfikacji orzeczeń w postępowaniu administracyjnym 2019-09-05 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zatrudnianie na podstawie umów zlecenia 2019-09-05 379 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Prawo o aktach stanu cywilnego w praktyce. Instytucja małżeństwa. Obowiązki kierownika USC, wynikające z rozporządzenia UE nr 1191/2016, w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli 2019-09-06 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Komisja skarg, wniosków i petycji i postępowania administracyjnego w tych sprawach 2019-09-06 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Zasady tworzenia i zmiany regulaminu organizacyjnego oraz regulaminu pracy i wynagradzania w samorządzie 2019-09-06 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
RODO w pomocy społecznej z uwzględnieniem GKRPA i Zespołów Interdyscyplinarnych 2019-09-06 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Nowości podatkowe w sektorze finansów publicznych 2019r. CIT PIT VAT 2019-09-06 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
“Podzielona płatność” – obowiązkowa dla niektórych wybranych branż od 1 listopada 2019 r. 2019-09-09 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Przetarg nieograniczony - przygotowanie i przeprowadzenie postępowania 2019-09-09 389 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Dopłaty do czynszu najmu lokali mieszkalnych – obowiązki gmin 2019-09-09 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
KURS: Rozpoznawanie drzew i krzewów oraz stwierdzanie gatunków chronionych roślin, grzybów i zwierząt w ich obrębie, w związku z postępowaniem dot. usuwania drzew i krzewów. Weryfikacja pod kątem wartości wymagających kompensacji 2019-09-09
2019-09-10
569 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze pracowników samorządowych z uwzględnieniem wymagań RODO i nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dokumentacji pracowniczej ( od 4 maja 2019 r.) 2019-09-10 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Wykonywanie praw i obowiązków spadkobiercy przez gminy, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za długi spadkowe i księgowania masy spadkowej oraz weryfikowania zawiadomień przesyłanych przez banki na podstawie art. 111c Prawa bankowego 2019-09-10 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Nadawanie, znoszenie, zmiana nazw miejscowości, ulic i adresów oraz ich ewidencjonowanie - EMUiA 2019-09-10 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Stały rejestr wyborców w świetle kodeksu wyborczego 2019-09-10 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze pracowników samorządowych z uwzględnieniem wymagań RODO i nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dokumentacji pracowniczej ( od 4 maja 2019 r.) 2019-09-11 379 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Koncepcja zagospodarowania wód opadowych (retencja, rozsączanie, oczyszczanie), zapobieganie skutkom powodzi miejskich. Uwarunkowania prawne, możliwości techniczne, szansa dla środowiska 2019-09-11 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zmodernizowany System Informacji Oświatowej (SIO2) źródłem danych do naliczania subwencji oświatowej - koniec funkcjonowania „starego" Systemu Informacji Oświatowej (SIO1) 2019-09-11 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zorganizowanie i funkcjonowanie archiwum/składnicy akt w instytucji - szkolenie archiwalne dla samorządowych i państwowych jednostek organizacyjnych 2019-09-11 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Podstawy prawne dodawania wzmianek dodatkowych do aktów stanu cywilnego i podstawy prawne unieważnienia tych wzmianek 2019-09-12 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Od wydania zezwolenia do kontroli jego realizacji - jak zgodnie z prawem wydać, zmienić, wygasić i cofnąć zezwolenie na sprzedaż alkoholu - informacje dla początkujących i zaawansowanych... 2019-09-12 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Koncepcja zagospodarowania wód opadowych (retencja, rozsączanie, oczyszczanie), zapobieganie skutkom powodzi miejskich. Uwarunkowania prawne, możliwości techniczne, szansa dla środowiska 2019-09-12 379 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Zmiany w przepisach prawa oświatowego od 1 września 2019 r., ze szczególnym uwzględnieniem zmian w Karcie Nauczyciela. Uporządkowanie i kalendarz wdrażania 2019-09-12 389 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Podstawy prawne dodawania wzmianek dodatkowych do aktów stanu cywilnego i podstawy prawne unieważnienia tych wzmianek 2019-09-13 379 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Od wydania zezwolenia do kontroli jego realizacji - jak zgodnie z prawem wydać, zmienić, wygasić i cofnąć zezwolenie na sprzedaż alkoholu - informacje dla początkujących i zaawansowanych... 2019-09-13 379 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Uchwała budżetowa 2020 r. i Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego po zmianach w ustawie o finansach publicznych 2019-09-13 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Prowadzenie BIP 2019-09-13 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Praca pracownika socjalnego z osobami z zaburzeniami psychicznymi 2019-09-13 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Problematyka zwierząt w kontekście zadań gminy i powiatu 2019-09-16 379 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Obowiązkowy split payment w podatku VAT po wakacjach – mechanizm podzielonej płatności (MPP) w rozliczeniach placówek oświatowych 2019-09-16 389 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Postępowanie z odpadami po zmianach prawnych 2019-09-16 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Procedura wydawania decyzji środowiskowych w 2019 roku wraz z omówieniem planowanej nowelizacji (druk sejmowy nr 3616) 2019-09-16 379 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Zmiany w ustawie o odpadach i ustawie o utrzymaniu czystości i porządku 2019-09-16 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Realizacja świadczeń pomocy społecznej z uwzględnieniem orzecznictwa administracyjnego - aktualne problemy 2019-09-16 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Inwestycje drogowe. Prowadzenie postępowania w oparciu o przepisy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, tzw. decyzje ZRID. 2019-09-16 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Jak w prawidłowy sposób zorganizować i przeprowadzić w gminie wybory parlamentarne w 2019 roku?! 2019-09-17 379 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Procedura wydawania decyzji środowiskowych w 2019 roku wraz z omówieniem planowanej nowelizacji (druk sejmowy nr 3616) 2019-09-17 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Realizacja świadczeń pomocy społecznej z uwzględnieniem orzecznictwa administracyjnego - aktualne problemy 2019-09-17 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Język urzędowy - zasady pisania i redagowania pism urzędowych, zasady poprawności językowej, zasady techniki prawodawczej 2019-09-17 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Istotne zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Prawa i obowiązki gmin i gminnych jednostek organizacyjnych w toku egzekucji 2019-09-17 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Stały rejestr wyborców w świetle kodeksu wyborczego 2019-09-17 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Ustawa krajobrazowa - przygotowanie uchwał rady gminy oraz przyszłość regulacji. 2019-09-17 379 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Jak w prawidłowy sposób zorganizować i przeprowadzić w gminie wybory parlamentarne w 2019 roku?! 2019-09-18 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zmiana, rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy 2019-09-18 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Umowy z twórcami i artystami 2019-09-18 379 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Zmiany w oświatowym prawie pracy od 1 września 2019 roku wynikające z noweli ustawy Karta Nauczyciela 2019-09-18 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Gospodarowanie odpadami - zasady, ewidencja, sprawozdawczość, sankcje i kary, BDO. Konieczność dostosowania zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów w związku ze zmianą ustawy o odpadach... 2019-09-19 389 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Zmiana, rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy 2019-09-19 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Organizacja żywienia w placówkach oświatowych – aspekty higieniczne (GMP,GHP,HACCP) oraz zasady zdrowego żywienia 2019-09-19 389 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Liczba wyników: 203

Kalendarium szkoleń

August 2019
MoTuWeThFrSaSu
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów