Naliczanie wynagrodzeń w praktyce 2019-10-16 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Pracownicze Plany Kapitałowe 2019-10-16 389 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Regulacje ustawowe i orzeczenia z zakresu kultury 2019-10-16 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod drogi w trybie specustawy 2019-10-16 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Czas pracy w zakładzie po zmianach prawa 2019-10-17 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Podatek VAT w instytucjach kultury - omówienie projektowanych zmian w przepisach. Od 1 listopada 2019 r. także w instytucjach kultury ma zacząć funkcjonować obowiązkowy split payment 2019-10-17 399 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Polityka bezpieczeństwa informacji oraz instrukcja zarządzania systemami informatycznymi 2019-10-18 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Czas pracy w zakładzie po zmianach prawa 2019-10-18 389 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Prowadzenie nadzoru i kontroli w żłobkach i klubach dziecięcych po wejściu w życie ustawy Prawo przedsiębiorców – z perspektywy kontrolowanego oraz kontrolującego 2019-10-18 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Nowelizacja ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej 2019-10-18 399 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (2019) oraz innych aktów prawnych – analiza nowych rozwiązań systemowych 2019-10-18 389 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych w placówkach oświatowych - dokumentacja, procedury, praktyczne wskazówki zgodne z RODO 2019-10-21 389 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Prawo pracy w 2019 r. z uwzględnieniem najnowszych zmian kodeksu pracy 2019-10-21 389 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Ochrona zabytków w gminie – aspekty prawne - praktyka 2019-10-21 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Nowelizacje ustawy o pomocy społecznej w 2019 r. oraz o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych od 2020 r. 2019-10-21 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Aspekty finansowe projektów, w tym zmiany w wytycznych kwalifikowania wydatków i w rozporządzeniu ogólnym 2019-10-21 389 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Regulacje dotyczące przewozów o charakterze użyteczności publicznej i dowozu dzieci do szkół - w świetle projektowanych zmian w 2019 2019-10-22 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Najnowsze zmiany w wydawaniu decyzji środowiskowych – przebieg postępowania administracyjnego. Ustawodawca i Rada Ministrów wprowadzają zmiany – największe od 2010 r. 2019-10-22 389 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Najnowsze zmiany w wydawaniu decyzji środowiskowych – przebieg postępowania administracyjnego. Ustawodawca i Rada Ministrów wprowadzają zmiany – największe od 2010 r. 2019-10-22 389 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Najnowsze zmiany w wydawaniu decyzji środowiskowych – przebieg postępowania administracyjnego. Ustawodawca i Rada Ministrów wprowadzają zmiany – największe od 2010 r. 2019-10-22 389 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Ocena ryzyka przetwarzania danych osobowych po wejściu Rozporządzenia Ogólnego 2019-10-22 419 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Nowelizacje ustawy o pomocy społecznej w 2019 r. oraz o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych od 2020 r. 2019-10-22 389 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w świetle zmian z 2019 r. 2019-10-23 389 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych 2019-10-23 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Rachunkowość organizacji pozarządowej w 2019 r. (z uwzględnieniem działalności gospodarczej) 2019-10-23 389 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Wywłaszczenia i zwrot wywłaszczonych nieruchomości 2019-10-23 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Regulacje ustawowe i orzeczenia z zakresu kultury 2019-10-23 389 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
OZE a VAT: opodatkowanie i kwalifikowalność VAT w projektach (OZE, wymiana pieców, projekty wodno-kanalizacyjne, azbest, dopłaty do szkoleń i inne) 2019-10-23 389 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Kurs: Akademia podatku VAT dla samorządów - jak prawidłowo rozliczyć podatek VAT w 2019 roku oraz po zmianach przepisów w 2020 roku 2019-10-23
2019-10-24
699 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
ABC niepełnosprawności -system orzekania, rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, ulgi, uprawnienia oraz wspieranie 2019-10-24 379 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych 2019-10-24 389 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Zadania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – kompendium 2019-10-24 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Kontrola i egzekucja spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 2019-10-24 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zadania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – kompendium 2019-10-24 389 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
ABC niepełnosprawności -system orzekania, rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, ulgi, uprawnienia oraz wspieranie 2019-10-25 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zasiłki z ubezpieczenia społecznego dla zaawansowanych stan aktualny na wrzesień 2019 r. 2019-10-25 389 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
RODO w pomocy społecznej z uwzględnieniem GKRPA i Zespołów Interdyscyplinarnych 2019-10-25 389 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Zasady wydawania, wygaszania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz pobierania opłat za korzystanie z zezwoleń w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2019-10-25 389 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Bezumowne korzystanie z nieruchomości 2019-10-25 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Profesjonalna rejestracja pojazdów 2019-10-28 389 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Ochrona zabytków w gminie – aspekty prawne - praktyka 2019-10-28 389 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Błędy w zamówieniach publicznych wyłapywane w trakcie kontroli (z uwzględnieniem zamówień współfinansowanych ze środków UE) 2019-10-28 389 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Główny księgowy w jednostce sektora finansów publicznych 2019-10-28 389 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych i innych obowiązkach płatnika w roku 2019 2019-10-29 419 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Prawo pracy w 2019 r. z uwzględnieniem najnowszych zmian kodeksu pracy 2019-10-29 389 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
SAMORZĄDOWE FINANSOWANIE OŚWIATY, czyli kompetencje zarządcze organów prowadzących oraz źródła finansowania lokalnej edukacji, z uwzględnieniem narzędzi prawnych pomocnych w optymalizowaniu szkolno-przedszkolnych wydatków 2019-10-29 419 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro. Planowanie, opis przedmiotu zamówienia i szacowanie wartości, sposób dokumentowania, skutki i błędy popełniane przy udzielaniu zamówienia, odpowiedzialność, uregulowania w zakresie elektronizacji 2019-10-29 399 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Aspekty finansowe projektów, w tym zmiany w wytycznych kwalifikowania wydatków i w rozporządzeniu ogólnym 2019-10-29 389 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Status prawny radnego 2019-10-29 389 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Dokumentacja osobowa pracownika samorządowego 2019-10-30 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Udostępnianie informacji publicznej w praktyce administracyjnej. Praktyczne aspekty realizacji obszernych i trudnych wniosków w kontekście nowych zasad ochrony danych osobowych wprowadzonych przez RODO 2019-10-30 389 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - najważniejsze zasady jej tworzenia 2019-10-30 399 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji kadrowo-płacowej po zmianach 2019-10-30 389 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Status prawny radnego 2019-10-30 389 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Dokumentacja osobowa pracownika samorządowego 2019-10-31 389 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Nowe prawo budowane, czyli planowane zmiany w prawie budowlanym w roku 2019 2019-10-31 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - najważniejsze zasady jej tworzenia 2019-10-31 399 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Nowelizacja ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej 2019-10-31 389 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Kontrola i zwrot dotacji udzielonych przez samorząd terytorialny organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2019-10-31 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Rozpoznawanie drzew i krzewów w okresie bezlistnym oraz stwierdzanie gatunków chronionych ich obrębie związku z postępowaniami dot. usuwania drzew i krzewów 2019-11-04 389 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Rozliczanie wynagrodzeń w praktyce 2019-11-04 389 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Nowe prawo zamówień publicznych. Omówienie najważniejszych zmian 2019-11-04 419 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Skuteczne sposoby egzekwowania roszczeń za wady i błędy projektowe i budowlane 2019-11-04 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Rozpoznawanie drzew i krzewów w okresie bezlistnym oraz stwierdzanie gatunków chronionych ich obrębie związku z postępowaniami dot. usuwania drzew i krzewów 2019-11-05 399 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Praca z osobami uwikłanymi w przemoc domową 2019-11-05 389 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Komisja skarg, wniosków i petycji i postępowania administracyjnego w tych sprawach 2019-11-05 399 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Rozliczanie wynagrodzeń w praktyce 2019-11-05 399 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego 2019-11-05 389 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Profesjonalne prowadzenie biura rady 2019-11-05 389 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Komisja skarg, wniosków i petycji i postępowania administracyjnego w tych sprawach 2019-11-06 389 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Wydawanie decyzji w przedmiocie naliczenia opłat adiacenckich i rent planistycznych z uwzględnieniem nowelizacji ustawy o gospodarce 2019-11-06 389 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Komisja przetargowa – rola i zadania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 2019-11-06 389 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Rozliczanie krajowych oraz zagranicznych podróży służbowych 2019-11-07 389 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Ustawa krajobrazowa - przygotowanie uchwał rady gminy oraz przyszłość regulacji. 2019-11-07 399 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Jak nas widzą - tak nas piszą. Współpraca z mediami 2019-11-07 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Drogi wewnętrzne. Zarządzanie, umowy, powództwa. Zarządzanie ruchem, drzewa i krzewy 2019-11-07 389 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej 2019-11-08 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
ABC kadrowca – zmiany w samorządowym prawie pracy – skutki prawne zmian i obowiązki pracodawcy 2019-11-08 399 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastki”) w jednostkach sfery budżetowej. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2019-11-08 389 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Ochrona zwierząt w gminie na tle zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku. Analiza funkcjonowania programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Zwierzęta dziko żyjące, a obowiązki gminy 2019-11-08 399 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Profesjonalizm w obsłudze klienta a trudne sytuacje w relacji z klientem zewnętrznym oraz jak radzić sobie ze stresem 2019-11-08 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Promocja wydarzeń kulturalnych i artystycznych 2019-11-08 389 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastki”) w jednostkach sfery budżetowej. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2019-11-12 399 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Obowiązkowy i dobrowolny mechanizm podzielonej płatności w placówce oświatowej. Dochody, wydatki, rozchody, przelewy wewnętrzne i zewnętrzne na rachunku VAT – rozliczenie na dzień 31.12.2019 r. oraz na dzień 01.01.2020 r. 2019-11-12 399 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności oraz użytkowanie wieczyste – po zmianach 2019-11-12 389 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Praca z osobami uwikłanymi w przemoc domową 2019-11-13 389 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Podatki lokalne i Ordynacja podatkowa – wybrane problemy i planowane zmiany 2019-11-13 459 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką oraz inne licencje osobowe w transporcie drogowym 2019-11-13 389 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Korespondencja w administracji publicznej - warsztaty edytorskie 2019-11-14 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Ewidencja księgowa w jednostkach samorządu terytorialnego w praktyce – nowe plany kont, informacja dodatkowa, niezbędna analityka, polityka rachunkowości 2019-11-14 399 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Ustawa krajobrazowa - przygotowanie uchwał rady gminy oraz przyszłość regulacji 2019-11-14 399 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, SALEOMEGA.PL Więcej informacji
Prawo o aktach stanu cywilnego w praktyce. Instytucja małżeństwa. Obowiązki kierownika USC, wynikające z rozporządzenia UE nr 1191/2016, w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli 2019-11-15 399 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi po zmianach 2019-11-15 399 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Odpowiedzialność, weryfikacja i nadzór samorządu nad poprawnością danych w zmodernizowanym Systemie Informacji Oświatowej a naliczenie i podział części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok - warsztaty 2019-11-15 389 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Kodeks postępowania administracyjnego w ośrodkach pomocy społecznej 2019-11-15 389 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Operat szacunkowy jako dowód w postępowaniu administracyjnym. Dokumentacja procesu wyceny 2019-11-15 389 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Kształtowanie umiejętności życiowych, motywacyjnych i społecznych osób niepełnosprawnych - treningi nawyków celowej aktywności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej 2019-11-18 389 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zmiany i nowe obowiązki w podatku VAT - w JST, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych: Klauzula nadużycia prawa, korekty VAT, „Split payment”- OBLIGATORYJNY, Informacje o schematach podatkowych (MDR), Faktury elektroniczne 2019-11-18 409 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Kodeks Postępowania Administracyjnego - z uwzględnieniem najnowszych zmian - aspekty praktyczne 2019-11-18 389 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Pracownicze Plany Kapitałowe 2019-11-18 389 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Liczba wyników: 144

Kalendarium szkoleń

October 2019
MoTuWeThFrSaSu
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów